หน้าแรก ประวัติมูลนิธิ สมาชิกมูลนิธิ กิจกรรมมูลนิธิ การสนับสนุนมูลนิธิ ติดต่อมูลนิธิ
 
ประวัติมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์


มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 ( เดิมทีคือชมรมศิริลักษณ์ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ) โดยแนวความคิดริเริ่มของท่านอาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิในปัจจุบัน โดยมีเจตนารมย์และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

1. ให้ความช่วยเหลือนักเรียน, นักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาที่ดี เพื่อสามารถนำเอาความรู้ไปประกอบวิชาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

2. ให้การส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย และให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในการพัฒนาคน และพัฒนาส่วนรวมอย่างเหมาะสมถูกต้อง

3. ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอื่น ๆ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตามโอกาส ฯลฯ

 
คณะกรรมการมูลนิธิ
 
ประธานมูลนิธิ       :  อาจารย์ธวัชพงศ์  ธนิตลิมปะพงศ์ 
รองประธานมูลนิธิ  :  คุณทัศนีย์  ภานุอนันต์พงษ์
กรรมการมูลนิธิ      :  คุณธันย์นิชา  นิธิศพงศ์ปิติ
กรรมการมูลนิธิ      :  คุณพิชญพงศ์  มั่นถาวร
กรรมการมูลนิธิ      :  คุณประพฤทธิ์  พันธุ์เศรษฐรัตน์
กรรมการมูลนิธิ      :  คุณอภิชาติ  สุมังคละสิริ
ผู้จัดการมูลนิธิ       :  คุณธนิตพงศ์  ธีรณัฐพันธ์

[ กลับหน้าเดิม ]


 
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมธนิตลิมปะพงศ์

 
อ่านรายละเอียด >>
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูทั้งหมด >>